Rockland全種屬免疫球蛋白(Immunoglobulins)產品大全

免疫球蛋白(Immunoglobulins),由B細胞分泌到脊椎動物的血清中,其主要功能是對抗感染,并由適應性免疫應答調節。免疫球蛋白主要分為五類:免疫球蛋白A、免疫球蛋白D、免疫球蛋白E、免疫球蛋白G和免疫球蛋白M。其他種類包括在鳥類蛋黃中發現的IgY。在駱駝種屬中發現一種缺乏輕鏈的單鏈抗體。Rockland提供高度純化的天然免疫球蛋白從各種物種的結合和非結合形式。Rockland還生產通過特異性蛋白酶部分消化IgG或IgM產生的抗體片段。

 

免疫球蛋白

 

免疫球蛋白(主要是IgG蛋白)產品,一般會從如下幾個維度進行篩選:

物種種屬 人,小鼠,大鼠,倉鼠,兔,牛,馬,山羊,綿羊,狗,雞,貓,豬,驢,猴子,火雞,羊駝..
產品形式 IgG全分子,IgG Fc片段,IgG Fab片段,IgG F(ab’)2片段,IgA,IgM...
偶聯物 HRP,AP,生物素,FITC,RPE,APC,Cy5,Texas Red,TRITC,瓊脂糖珠..

 

艾美捷科技為您推薦Rockland精選全種屬免疫球蛋白(Immunoglobulins)產品。

貨號 名稱 名稱1 偶聯物 規格
001-0002 牛IgG-羅丹明 Bovine IgG Rhodamine TRITC 1mg
001-0004 牛IgG F(ab')2-羅丹明 Bovine IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
001-0005 牛IgG Fab-羅丹明 Bovine IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
001-0102 牛IgG Bovine IgG 50mg
001-0102-0010 牛IgG Bovine IgG 10mg
001-0102-1000 牛IgG全分子 Bovine IgG whole molecule 1000mg
001-0103 牛IgG F(c) Bovine IgG F(c) 1mg
001-0104 牛IgG F(ab')2 Bovine IgG F(ab')2 10mg
001-0104-0002 牛IgG F(ab')2 Bovine IgG F(ab')2 2mg
001-0105 牛IgG Fab Bovine IgG Fab 2mg
001-0107 牛IgM Bovine IgM 1mg
001-0202 牛IgG-熒光素 Bovine IgG Fluorescein FITC 1mg
001-0203 牛IgG F(c)-熒光素 Bovine IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
001-0204 牛IgG F(ab')2-熒光素 Bovine IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
001-0205 牛IgG Fab-熒光素 Bovine IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
001-0302 牛IgG-HRP Bovine IgG Peroxidase HRP 1mg
001-0303 牛IgG F(c)-HRP Bovine IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
001-0305 牛IgG Fab-HRP Bovine IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
001-0602 牛IgG-生物素 Bovine IgG Biotin Biotin 1mg
001-0603 牛IgG F(c)-生物素 Bovine IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
001-0604 牛IgG F(ab')2-生物素 Bovine IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
001-0605 牛IgG Fab-生物素 Bovine IgG Fab Biotin Biotin 1mg
001-0902 牛IgG-德克薩斯紅™ Bovine IgG Texas Red™ TR 1mg
001-0905 牛IgG Fab-德克薩斯紅™ Bovine IgG Fab Texas Red™ TR 1mg
002-0002 貓IgG-羅丹明 Cat IgG Rhodamine TRITC 1mg
002-0004 貓IgG F(ab')2-羅丹明 Cat IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
002-0005 貓IgG Fab-羅丹明 Cat IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
002-0102 貓IgG Cat IgG 50mg
002-0102-0002 貓IgG Cat IgG 2mg
002-0105 貓IgG Fab Cat IgG Fab 5mg
002-0107 貓IgM Cat IgM 1mg
002-0202 貓IgG-熒光素 Cat IgG Fluorescein FITC 1mg
002-0203 貓IgG F(c)-熒光素 Cat IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
002-0204 貓IgG F(ab“)2-熒光素 Cat IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
002-0205 貓IgG Fab-熒光素 Cat IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
002-0302 貓IgG-HRP Cat IgG Peroxidase HRP 1mg
002-0303 貓IgG F(c)-HRP Cat IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
002-0304 貓IgG F(ab“)2-HRP Cat IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
002-0305 貓IgG Fab-HRP Cat IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
002-0602 貓IgG-生物素 Cat IgG Biotin Biotin 1mg
002-0603 貓IgG F(c)-生物素 Cat IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
002-0605 貓IgG Fab-生物素 Cat IgG Fab Biotin Biotin 1mg
002-0902 貓IgG-德克薩斯紅™ Cat IgG Texas Red™ TR 1mg
003-0002 雞IgG-羅丹明 Chicken IgG Rhodamine TRITC 1mg
003-0102 雞IgG Chicken IgG 10mg
003-0102-0005 雞IgG Chicken IgG 5mg
003-0103 雞IgG F(c) Chicken IgG F(c) 1mg
003-0104 雞IgG F(ab“)2 Chicken IgG F(ab')2 10mg
003-0105 雞IgG Fab Chicken IgG Fab 5mg
003-0105-0002 雞IgG Fab Chicken IgG Fab 2mg
003-0107 雞IgM Chicken IgM 1mg
003-0202 雞IgG-熒光素 Chicken IgG Fluorescein FITC 1mg
003-0203 雞IgG F(c)-熒光素 Chicken IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
003-0204 雞IgG F(ab“)2-熒光素 Chicken IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
003-0205 雞IgG Fab-熒光素 Chicken IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
003-0302 雞IgG-HRP Chicken IgG Peroxidase HRP 1mg
003-0303 雞IgG F(c)-HRP Chicken IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
003-0304 雞IgG F(ab“)2-HRP Chicken IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
003-0305 雞IgG Fab-HRP Chicken IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
003-0602 雞IgG-生物素 Chicken IgG Biotin Biotin 1mg
003-0603 雞IgG F(c)-生物素 Chicken IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
003-0605 雞IgG Fab-生物素 Chicken IgG Fab Biotin Biotin 1mg
003-0902 雞IgG-德克薩斯紅™ Chicken IgG Texas Red™ TR 1mg
004-0002 犬IgG-羅丹明 Dog IgG Rhodamine TRITC 1mg
004-0004 犬IgG F(ab')2-羅丹明 Dog IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
004-0005 犬IgG Fab-羅丹明 Dog IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
004-0102 犬IgG Dog IgG 10mg
004-0102-0005 犬IgG Dog IgG 5mg
004-0102-1000 犬IgG全分子 Dog IgG whole molecule 1g
004-0103 犬IgG F(c) Dog IgG F(c) 1mg
004-0105 犬IgG Fab Dog IgG Fab 1mg
004-0107 犬IgM Dog IgM 1mg
004-0202 犬IgG-熒光素 Dog IgG Fluorescein FITC 1mg
004-0203 犬IgG F(c)-熒光素 Dog IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
004-0204 犬IgG F(ab“)2-熒光素 Dog IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
004-0205 犬IgG Fab-熒光素 Dog IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
004-0302 犬IgG-HRP Dog IgG Peroxidase HRP 1mg
004-0303 犬IgG F(c)-HRP Dog IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
004-0304 犬IgG F(ab“)2-HRP Dog IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
004-0305 犬IgG Fab-HRP Dog IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
004-0602 犬IgG-生物素 Dog IgG Biotin Biotin 1mg
004-0603 犬IgG F(c)-生物素 Dog IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
004-0604 犬IgG F(ab“)2-生物素 Dog IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
004-0605 犬IgG Fab-生物素 Dog IgG Fab Biotin Biotin 1mg
004-0902 犬IgG-德克薩斯紅™ Dog IgG Texas Red™ TR 1mg
005-0002 山羊IgG-羅丹明 Goat IgG Rhodamine TRITC 1mg
005-0003 山羊IgG F(c)-羅丹明 Goat IgG F(c) Rhodamine TRITC 1mg
005-0004 山羊IgG F(ab')2-羅丹明 Goat IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
005-0005 山羊IgG Fab-羅丹明 Goat IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
005-0050 山羊IgG-瓊脂糖 Goat IgG Agarose AG 10mg
005-0102 山羊IgG Goat IgG 25mg
005-0102-0010 山羊IgG Goat IgG 10mg
005-0102-1000 山羊IgG全分子 Goat IgG Whole Molecule 1g
005-0103 山羊IgG F(c) Goat IgG F(c) 2mg
005-0103-0001 山羊IgG F(c) Goat IgG F(c) 1mg
005-0104 山羊IgG F(ab ')2 Goat IgG F(ab')2 2mg
005-0104-0001 山羊IgG F(ab ')2 Goat IgG F(ab')2 1mg
005-0105 山羊IgG Fab Goat IgG Fab 10mg
005-0105-0001 山羊IgG Fab Goat IgG Fab 1mg
005-0107 山羊IgM Goat IgM 1mg
005-0202 山羊IgG-熒光素 Goat IgG Fluorescein FITC 1mg
005-0203 山羊IgG F(c)-熒光素 Goat IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
005-0204 山羊IgG F(ab“)2-熒光素 Goat IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
005-0205 山羊IgG Fab-熒光素 Goat IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
005-0302 山羊IgG-HRP Goat IgG Peroxidase HRP 1mg
005-0303 山羊IgG F(c)-HRP Goat IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
005-0304 山羊IgG F(ab“)2-HRP Goat IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
005-0305 山羊IgG Fab-HRP Goat IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
005-0502 山羊IgG堿性磷酸酶 Goat IgG Alkaline Phosphatase ALP 1mg
005-0602 山羊IgG-生物素 Goat IgG Biotin Biotin 1mg
005-0603 山羊IgG F(c)-生物素 Goat IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
005-0604 山羊IgG F(ab“)2-生物素 Goat IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
005-0605 山羊IgG Fab-生物素 Goat IgG Fab Biotin Biotin 1mg
005-0902 山羊IgG-德克薩斯紅™ Goat IgG Texas Red™ TR 1mg
005-0905 山羊IgG Fab-德克薩斯紅™ Goat IgG Fab Texas Red™ TR 1mg
006-0002 豚鼠IgG-羅丹明 Guinea Pig IgG Rhodamine TRITC 1mg
006-0004 豚鼠IgG F(ab“)2-羅丹明 Guinea Pig IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
006-0102 豚鼠IgG Guinea Pig IgG 25mg
006-0102-0005 豚鼠IgG Guinea Pig IgG 5mg
006-0103 豚鼠IgG F(c) Guinea Pig IgG F(c) 1mg
006-0104 豚鼠IgG F(ab ')2 Guinea Pig IgG F(ab')2 10mg
006-0104-0001 豚鼠IgG F(ab ')2 Guinea Pig IgG F(ab')2 1mg
006-0105 豚鼠IgG Fab Guinea Pig IgG Fab 5mg
006-0107 豚鼠IgM Guinea Pig IgM 1mg
006-0202 豚鼠IgG-熒光素 Guinea Pig IgG Fluorescein FITC 1mg
006-0204 豚鼠IgG F(ab“)2-熒光素 Guinea Pig IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
006-0302 豚鼠IgG-HRP Guinea Pig IgG Peroxidase HRP 1mg
006-0303 豚鼠IgG F(c)-HRP Guinea Pig IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
006-0304 豚鼠IgG F(ab“)2-HRP Guinea Pig IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
006-0602 豚鼠IgG-生物素 Guinea Pig IgG Biotin Biotin 1mg
006-0604 豚鼠IgG F(ab“)2-生物素 Guinea Pig IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
006-0902 豚鼠IgG-德克薩斯紅™ Guinea Pig IgG Texas Red™ TR 1mg
007-0002 倉鼠IgG-羅丹明 Hamster IgG Rhodamine TRITC 1mg
007-0004 倉鼠IgG F(ab“)2-羅丹明 Hamster IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
007-0102 倉鼠IgG Hamster IgG 10mg
007-0102-0005 倉鼠IgG Hamster IgG 5mg
007-0104 倉鼠IgG F(ab ')2 Hamster IgG F(ab')2 10mg
007-0104-0001 倉鼠IgG F(ab ')2 Hamster IgG F(ab')2 1mg
007-0202 倉鼠IgG-熒光素 Hamster IgG Fluorescein FITC 1mg
007-0204 倉鼠IgG F(ab“)2-熒光素 Hamster IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
007-0302 倉鼠IgG-HRP Hamster IgG Peroxidase HRP 1mg
007-0304 倉鼠IgG F(ab“)2-HRP Hamster IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
007-0602 倉鼠IgG-生物素 Hamster IgG Biotin Biotin 1mg
007-0604 倉鼠IgG F(ab“)2-生物素 Hamster IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
007-0902 倉鼠IgG-德克薩斯紅™ Hamster IgG Texas Red™ TR 1mg
008-0002 馬IgG-羅丹明 Horse IgG Rhodamine TRITC 1mg
008-0005 馬IgG Fab-羅丹明 Horse IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
008-0102 馬IgG Horse IgG 50mg
008-0102-0010 馬IgG Horse IgG 10mg
008-0102-1000 馬IgG全分子 Horse IgG whole molecule 1000mg
008-0103 馬IgG F(c)片段 Horse IgG F(c) fragment 1mg
008-0104 馬IgG F(ab ')2 Horse IgG F(ab')2 2mg
008-0107 馬IgM Horse IgM 1mg
008-0202 馬IgG-熒光素 Horse IgG Fluorescein FITC 1mg
008-0204 馬IgG F(ab“)2-熒光素 Horse IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
008-0205 馬IgG Fab-熒光素 Horse IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
008-0302 馬IgG-HRP Horse IgG Peroxidase HRP 1mg
008-0303 馬IgG F(c)-HRP Horse IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
008-0304 馬IgG F(ab ')2-HRP Horse IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
008-0305 馬IgG Fab-HRP Horse IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
008-0602 馬IgG-生物素 Horse IgG Biotin Biotin 1mg
008-0603 馬IgG F(c)-生物素 Horse IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
008-0604 馬IgG F(ab“)2-生物素 Horse IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
008-0605 馬IgG Fab-生物素 Horse IgG Fab Biotin Biotin 1mg
008-0902 馬IgG-德克薩斯紅™ Horse IgG Texas Red™ TR 1mg
009-0002 人IgG-羅丹明 Human IgG Rhodamine TRITC 1mg
009-0004 人IgG F(ab“)2-羅丹明 Human IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
009-0005 人IgG Fab-羅丹明 Human IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
009-0006 人IgA-羅丹明 Human IgA Rhodamine TRITC 1mg
009-0007 人IgM(骨髓瘤)-羅丹明 Human IgM (myeloma) Rhodamine TRITC 1mg
009-0050 人IgG-瓊脂糖 Human IgG Agarose AG 10mg
009-0102 人IgG Human IgG 10mg
009-0102-1000 人IgG全分子 Human IgG whole molecule 1g
009-0103 人IgG Fc Human IgG Fc 1mg
009-0104 人IgG F(ab“)2 Human IgG F(ab')2 2mg
009-0105 人IgG Fab Human IgG Fab 2mg
009-0106 人IgA Human IgA 2mg
009-0106-0001 人IgA Human IgA 1mg
009-0107 人IgM(骨髓瘤) Human IgM (myeloma) 2mg
009-0107-0001 人IgM(骨髓瘤) Human IgM (myeloma) 1mg
009-0131 人IgM(骨髓瘤)Fc5u Human IgM (myeloma) Fc5u 1mg
009-0202 人IgG-熒光素 Human IgG Fluorescein FITC 1mg
009-0203 人IgG F(c)-熒光素 Human IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
009-0204 人IgG F(ab“)2-熒光素 Human IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
009-0205 人IgG Fab-熒光素 Human IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
009-0206 人IgA-熒光素 Human IgA Fluorescein FITC 1mg
009-0207 人IgM(骨髓瘤)-熒光素 Human IgM (myeloma) Fluorescein FITC 1mg
009-0231 人IgM(骨髓瘤)Fc5u-熒光素 Human IgM (myeloma) Fc5u Fluorescein FITC 1mg
009-0302 人IgG-HRP Human IgG Peroxidase HRP 1mg
009-0303 人IgG F(c)-HRP Human IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
009-0304 人IgG F(ab“)2-HRP Human IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
009-0305 人IgG Fab-HRP Human IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
009-0306 人IgA-HRP Human IgA Peroxidase HRP 1mg
009-0307 人IgM(骨髓瘤)-HRP Human IgM (myeloma) Peroxidase HRP 1mg
009-0331 人IgM(骨髓瘤)Fc5u-HRP Human IgM (myeloma) Fc5u Peroxidase HRP 1mg
009-0502 人IgG堿性磷酸酶 Human IgG Alkaline Phosphatase ALP 1mg
009-0602 人IgG-生物素 Human IgG Biotin Biotin 1mg
009-0603 人IgG F(c)-生物素 Human IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
009-0604 人IgG F(ab“)2-生物素 Human IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
009-0605 人IgG Fab-生物素 Human IgG Fab Biotin Biotin 1mg
009-0606 人IgA-生物素 Human IgA Biotin Biotin 1mg
009-0607 人IgM(骨髓瘤)-生物素 Human IgM (myeloma) Biotin Biotin 1mg
009-0631 人IgM(骨髓瘤)Fc5u-生物素 Human IgM (myeloma) Fc5u Biotin Biotin 1mg
009-0902 人IgG-德克薩斯紅™ Human IgG Texas Red™ TR 1mg
009-0905 人IgG Fab-德克薩斯紅™ Human IgG Fab Texas Red™ TR 1mg
009-0907 人IgM(骨髓瘤)-德克薩斯紅™ Human IgM (myeloma) Texas Red™ TR 1mg
010-0002 小鼠IgG-羅丹明 Mouse IgG Rhodamine TRITC 1mg
010-0005 小鼠IgG Fab-羅丹明 Mouse IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
010-001-298 低內毒素對照小鼠IgG Low Endotoxin Control Mouse IgG 500ug
010-001-330 小鼠IgG1 κ同種型對照 Mouse IgG1 Kappa Isotype control 1mg
010-001-331 小鼠IgG1 λ同型對照品 Mouse IgG1 Lambda isotype Control 1mg
010-001-332 小鼠IgG2a κ同型對照 Mouse IgG2a Kappa isotype Control 1mg
010-001-333 小鼠IgG2a λ同型對照 Mouse IgG2a Lambda isotype Control 1mg
010-001-334 小鼠IgG2b κ同種型質控品 Mouse IgG2b Kappa isotype Control 1mg
010-001-335 小鼠IgG2b λ同型對照 Mouse IgG2b Lambda Isotype control 1mg
010-001-336 小鼠IgG3 κ同種型質控品 Mouse IgG3 Kappa isotype Control 1mg
010-001-337 小鼠IgG3 λ同型對照 Mouse IgG3 Lambda isotype Control 1mg
010-001-338 小鼠IgM λ同型對照 Mouse IgM Lambda isotype Control 1mg
010-001-339 小鼠IgM κ同種型質控品 Mouse IgM Kappa isotype Control 1mg
010-001-341 小鼠IgA κ同型對照 Mouse IgA Kappa isotype Control 1mg
010-0103 小鼠IgG F(c) Mouse IgG F(c) 1mg
010-0104 小鼠IgG F(ab“)2 Mouse IgG F(ab')2 2mg
010-0105 小鼠IgG Fab片段 Mouse IgG Fab fragment 2mg
010-0107 小鼠IgM Mouse IgM 1mg
010-0203 小鼠IgG F(c)-熒光素 Mouse IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
010-0204 小鼠IgG F(ab')2-熒光素 Mouse IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
010-0205 小鼠IgG Fab-熒光素 Mouse IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
010-0207 小鼠IgM-熒光素 Mouse IgM Fluorescein FITC 500ug
010-0302 小鼠IgG-HRP Mouse IgG Peroxidase HRP 1mg
010-0303 小鼠IgG F(c)-HRP Mouse IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
010-0304 小鼠IgG F(ab“)2-HRP Mouse IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
010-0305 小鼠IgG Fab-HRP Mouse IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
010-0502 小鼠IgG堿性磷酸酶 Mouse IgG Alkaline Phosphatase ALP 1mg
010-0602 小鼠IgG-生物素 Mouse IgG Biotin Biotin 1mg
010-0603 小鼠IgG F(c)-生物素 Mouse IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
010-0604 小鼠IgG F(ab“)2-生物素 Mouse IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
010-0605 小鼠IgG Fab-生物素 Mouse IgG Fab Biotin Biotin 1mg
010-0902 小鼠IgG-德克薩斯紅™ Mouse IgG Texas Red™ TR 1mg
010-0905 小鼠IgG Fab-德克薩斯紅™ Mouse IgG Fab Texas Red™ TR 1mg
010-2640 小鼠IgG1同型對照別藻藍蛋白 Mouse IgG1 isotype control Allophycocyanin APC 1mg
010-2641 小鼠IgG2a同型對照別藻藍蛋白 Mouse IgG2a isotype control Allophycocyanin APC 1mg
010-2642 小鼠IgG2b同型對照別藻藍蛋白 Mouse IgG2b isotype control Allophycocyanin APC 1mg
011-0002 兔IgG-羅丹明 Rabbit IgG Rhodamine TRITC 1mg
011-0003 兔IgG F(c)-羅丹明 Rabbit IgG F(c) Rhodamine TRITC 1mg
011-0004 兔IgG F(ab“)2-羅丹明 Rabbit IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
011-0005 兔IgG Fab-羅丹明 Rabbit IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
011-001-297 低內毒素對照兔IgG Low Endotoxin Control Rabbit IgG 500ug
011-0102 兔IgG Rabbit IgG 50mg
011-0102-0010 兔IgG Rabbit IgG 10mg
011-0102-1000 兔IgG全分子 Rabbit IgG whole molecule 1g
011-0103 兔IgG F(c)片段 Rabbit IgG F(c) fragment 1mg
011-0104 兔IgG F(ab“)2 Rabbit IgG F(ab')2 2mg
011-0105 兔IgG Fab Rabbit IgG Fab 5mg
011-0105-0002 兔IgG Fab Rabbit IgG Fab 2mg
011-0107 兔IgM Rabbit IgM 1mg
011-0202 兔IgG-熒光素 Rabbit IgG Fluorescein FITC 1mg
011-0203 兔IgG F(c)-熒光素 Rabbit IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
011-0204 兔IgG F(ab“)2-熒光素 Rabbit IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
011-0205 兔IgG Fab-熒光素 Rabbit IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
011-0302 兔IgG-HRP Rabbit IgG Peroxidase HRP 1mg
011-0303 兔IgG F(c)-HRP Rabbit IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
011-0304 兔IgG F(ab“)2-HRP Rabbit IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
011-0305 兔IgG Fab-HRP Rabbit IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
011-0502 兔IgG堿性磷酸酶 Rabbit IgG Alkaline Phosphatase ALP 1mg
011-0602 兔IgG-生物素 Rabbit IgG Biotin conjugated Biotin 1mg
011-0603 兔IgG F(c)-生物素 Rabbit IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
011-0604 兔IgG F(ab“)2-生物素 Rabbit IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
011-0605 兔IgG Fab-生物素 Rabbit IgG Fab Biotin Biotin 1mg
011-0902 兔IgG-德克薩斯紅™ Rabbit IgG Texas Red™ TR 1mg
011-0905 兔IgG Fab-德克薩斯紅™ Rabbit IgG Fab Texas Red™ TR 1mg
012-0002 大鼠IgG-羅丹明 Rat IgG Rhodamine TRITC 1mg
012-0004 大鼠IgG F(ab“)2-羅丹明 Rat IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
012-0005 大鼠IgG Fab-羅丹明 Rat IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
012-001-040 大鼠IgG1同型對照 Rat IgG1 isotype control 500ug
012-001-041 大鼠IgG2a同型對照 Rat IgG2a isotype control 500ug
012-001-330 大鼠IgG1 κ同型對照 Rat IgG1 Kappa isotype control 500ug
012-001-331 大鼠IgG1 λ同型對照 Rat IgG1 Lambda isotype control 500ug
012-001-332 大鼠IgG2a Kappa同種型對照 Rat IgG2a Kappa isotype control 500ug
012-001-333 大鼠IgG2a λ同型對照 Rat IgG2a Lambda isotype control 500ug
012-001-334 大鼠IgG2b κ同型對照 Rat IgG2b Kappa isotype control 500ug
012-001-P04 大鼠IgG2c κ同型對照 Rat IgG2c Kappa isotype control 500ug
012-002-040 大鼠IgG1同型對照-熒光素 Rat IgG1 isotype control Fluorescein FITC 50ug
012-002-041 大鼠IgG2a同型對照-熒光素 Rat IgG2a isotype control Fluorescein FITC 50ug
012-006-040 大鼠IgG1同型對照-生物素 Rat IgG1 isotype control Biotin Biotin 50ug
012-006-041 大鼠IgG2a同型對照-生物素 Rat IgG2a isotype control Biotin Biotin 50ug
012-008-040 大鼠IgG1同型對照藻紅蛋白 Rat IgG1 isotype control Phycoerythrin RPE 500ug
012-008-041 大鼠IgG2a同型對照藻紅蛋白 Rat IgG2a isotype control Phycoerythrin RPE 500ug
012-0102 大鼠IgG Rat IgG 10mg
012-0102-0005 大鼠IgG Rat IgG 5mg
012-0102-1000 大鼠IgG全分子 Rat IgG whole molecule 1g
012-0103 大鼠IgG F(c) Rat IgG F(c) 1mg
012-0104 大鼠IgG F(ab ')2 Rat IgG F(ab')2 10mg
012-0104-0002 大鼠IgG F(ab ')2 Rat IgG F(ab')2 2mg
012-0105 大鼠IgG Fab Rat IgG Fab 2mg
012-0107 大鼠IgM Rat IgM 1mg
012-0202 大鼠IgG-熒光素 Rat IgG Fluorescein FITC 1mg
012-0203 大鼠IgG F(c)-熒光素 Rat IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
012-0204 大鼠IgG F(ab“)2-熒光素 Rat IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
012-0205 大鼠IgG Fab-熒光素 Rat IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
012-0207 大鼠IgM-熒光素 Rat IgM Fluorescein FITC 500uL
012-026-040 大鼠IgG1同型對照別藻藍蛋白 RAT IgG1 isotype control Allophycocyanin APC 500ug
012-0302 大鼠IgG-HRP Rat IgG Peroxidase HRP 1mg
012-0303 大鼠IgG F(c)-HRP Rat IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
012-0304 大鼠IgG F(ab“)2-HRP Rat IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
012-0307 大鼠IgM-HRP Rat IgM Peroxidase HRP 500ug
012-0602 大鼠IgG-生物素 Rat IgG Biotin Biotin 1mg
012-0603 大鼠IgG F(c)-生物素 Rat IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
012-0604 大鼠IgG F(ab')2-生物素 Rat IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
012-0605 大鼠IgG Fab-生物素 Rat IgG Fab Biotin Biotin 1mg
012-0902 大鼠IgG-德克薩斯紅™ Rat IgG Texas Red™ TR 1mg
012-0905 大鼠IgG Fab-德克薩斯紅™ Rat IgG Fab Texas Red™ TR 1mg
013-0002 綿羊IgG-羅丹明 Sheep IgG Rhodamine TRITC 1mg
013-0005 綿羊IgG Fab-羅丹明 Sheep IgG Fab Rhodamine TRITC 1mg
013-0102 綿羊IgG Sheep IgG 25mg
013-0102-0010 綿羊IgG Sheep IgG 10mg
013-0103 綿羊IgG F(c) Sheep IgG F(c) 1mg
013-0104 綿羊IgG F(ab ')2 Sheep IgG F(ab')2 10mg
013-0104-0002 綿羊IgG F(ab ')2 Sheep IgG F(ab')2 2mg
013-0105 綿羊IgG Fab Sheep IgG Fab 2mg
013-0107 綿羊IgM Sheep IgM 1mg
013-0202 綿羊IgG-熒光素 Sheep IgG Fluorescein FITC 1mg
013-0203 綿羊IgG F(c)-熒光素 Sheep IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
013-0204 綿羊IgG F(ab“)2-熒光素 Sheep IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
013-0205 綿羊IgG Fab-熒光素 Sheep IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
013-0302 綿羊IgG-HRP Sheep IgG Peroxidase HRP 1mg
013-0303 綿羊IgG F(c)-HRP Sheep IgG F(c) Peroxidase HRP 1mg
013-0304 綿羊IgG F(ab“)2-HRP Sheep IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
013-0305 綿羊IgG Fab-HRP Sheep IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
013-0602 綿羊IgG-生物素 Sheep IgG Biotin Biotin 1mg
013-0603 綿羊IgG F(c)-生物素 Sheep IgG F(c) Biotin Biotin 1mg
013-0604 綿羊IgG F(ab“)2-生物素 Sheep IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
013-0605 綿羊IgG Fab-生物素 Sheep IgG Fab Biotin Biotin 1mg
013-0902 綿羊IgG-德克薩斯紅™ Sheep IgG Texas Red™ TR 1mg
014-0002 豬IgG-羅丹明 Swine IgG Rhodamine TRITC 1mg
014-0004 豬IgG F(ab')2-羅丹明 Swine IgG F(ab')2 Rhodamine TRITC 1mg
014-0102 豬IgG Swine IgG 25mg
014-0102-0010 豬IgG Swine IgG 10mg
014-0102-1000 豬IgG全分子 Swine IgG whole molecule 1000mg
014-0104 豬IgG F(ab')2 Swine IgG F(ab')2 2mg
014-0104-0001 豬IgG F(ab')2 Swine IgG F(ab')2 1mg
014-0105 豬IgG Fab Swine IgG Fab 2mg
014-0105-0001 豬IgG Fab Swine IgG Fab 1mg
014-0107 豬IgM Swine IgM 1mg
014-0202 豬IgG-熒光素 Swine IgG Fluorescein FITC 1mg
014-0203 豬IgG F(c)-熒光素 Swine IgG F(c) Fluorescein FITC 1mg
014-0204 豬IgG F(ab')2-熒光素 Swine IgG F(ab')2 Fluorescein FITC 1mg
014-0205 豬IgG Fab-熒光素 Swine IgG Fab Fluorescein FITC 1mg
014-0302 豬IgG-HRP Swine IgG Peroxidase HRP 1mg
014-0304 豬IgG F(ab')2-HRP Swine IgG F(ab')2 Peroxidase HRP 1mg
014-0305 豬IgG Fab-HRP Swine IgG Fab Peroxidase HRP 1mg
014-0602 豬IgG-生物素 Swine IgG Biotin Biotin 1mg
014-0604 豬IgG F(ab')2-生物素 Swine IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
014-0605 豬IgG Fab-生物素 Swine IgG Fab Biotin Biotin 1mg
014-0902 豬IgG-德克薩斯紅™ Swine IgG Texas Red™ TR 1mg
015-0002 火雞IgG-羅丹明 Turkey IgG Rhodamine TRITC 1mg
015-0102 火雞IgG Turkey IgG 10mg
015-0102-0001 火雞IgG Turkey IgG 1mg
015-0202 火雞IgG-熒光素 Turkey IgG Fluorescein FITC 1mg
015-0302 火雞IgG-HRP Turkey IgG Peroxidase HRP 1mg
015-0602 火雞IgG-生物素 Turkey IgG Biotin Biotin 1mg
015-0902 火雞IgG-德克薩斯紅™ Turkey IgG Texas Red™ TR 1mg
016-0002 驢IgG-羅丹明 Donkey IgG Rhodamine TRITC 1mg
016-0102 驢IgG Donkey IgG 50mg
016-0102-0010 驢IgG Donkey IgG 10mg
016-0104 驢IgG F(ab ')2 Donkey IgG F(ab')2 2mg
016-0107 驢IgM Donkey IgM 1mg
016-0202 驢IgG-熒光素 Donkey IgG Fluorescein FITC 1mg
016-0302 驢IgG-HRP Donkey IgG Peroxidase HRP 1mg
016-0602 驢IgG-生物素 Donkey IgG Biotin Biotin 1mg
016-0604 驢IgG F(ab“)2-生物素 Donkey IgG F(ab')2 Biotin Biotin 1mg
016-0902 驢IgG-德克薩斯紅™ Donkey IgG Texas Red™ TR 1mg
017-0102 猴IgG Monkey IgG 2mg
017-0102-0001 猴IgG Monkey IgG 1mg
017-0107 猴IgM Monkey IgM 250ug
017-0202 猴IgG-熒光素 Monkey IgG Fluorescein FITC 500uL
017-0302 猴IgG-HRP Monkey IgG Peroxidase HRP 500ug
017-0602 猴IgG-生物素 Monkey IgG Biotin Biotin 500ug
019-001-002 亞美尼亞倉鼠IgG同種型對照 Armenian Hamster IgG isotype Control 1mg
025-0140 美洲駝IgG1同型對照 Llama IgG1 isotype control 0.5mg

* 更多免疫球蛋白(Immunoglobulins),歡迎垂詢艾美捷。上述產品,僅供科研使用,不得用于醫療.

 

免疫球蛋白(Immunoglobulins),內部質檢結果展示:

MOUSE IgG Human IgG Biotin Human IgG Fc
MOUSE IgG
010-0102
Human IgG Biotin
009-0602
Human IgG Fc
009-0103

 

【Rockland全種屬免疫球蛋白(Immunoglobulins),更多發表文章】

 • Neumeier, D?et al.?Phenotypic determinism and stochasticity in antibody repertoires of clonally expanded plasma cells.?Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America?(2022):實驗應用:FC, FACS, FLOW
 • Arakaki AKS?et al.?α-arrestin ARRDC3 tumor suppressor function is linked to GPCR-induced TAZ activation and breast cancer metastasis.?J Cell Sci.?(2021) 實驗應用:Undefined
 • Neumeier D?et al.?Phenotypic determinism and stochasticity in antibody repertoires of clonally expanded plasma cells.?bioRxiv Preprint?(2021) 實驗應用:EIA, ELISA
 • Mason BM?et al.?Optimization of therapeutic antibodies by predicting antigen specificity from antibody sequence via deep learning.?Nat Biomed Eng.?(2021) 實驗應用:Undefined
 • Fair-Makela R?et al.?Robo4 contributes to the turnover of Peyer's patch B cells.?Mucosal Immunol.?(2020) 實驗應用:Other
 • Gomes de Castro, MA?et al.?Differential organization of tonic and chronic B cell antigen receptors in the plasma membrane.?Nature Communications?(2019)實驗應用:Incubation
 • Matsumura T?et al.?Sequential Sensing by TLR2 and Mincle Directs Immature Myeloid Cells to Protect against Invasive Group A Streptococcal Infection in Mice.?Cell Rep?(2019) 實驗應用:Undefined
 • Zhang Z?et al.?Elav-mediated exon skipping and alternative polyadenylation of the Dscam1 gene are required for axon outgrowth.?Cell Rep?(2019) 實驗應用:qRT-PCR, RT-PCR
 • Kawakami Y?et al.?The soluble form of LOTUS inhibits Nogo receptor-mediated signaling by interfering with the interaction between Nogo receptor type 1 and p75 neurotrophin receptor.?J Neurosci.?(2018) 實驗應用:E, EIA; Other
 • Kruse N?et al.?A First Tetraplex Assay for the Simultaneous Quantification of Total α-Synuclein, Tau, β-Amyloid42 and DJ-1 in Human Cerebrospinal Fluid.?PloS One?(2016) 實驗應用:E, EIA
 • Bronietzki M?et al.?Study of phagolysosome biogenesis in live macrophages.?J Vis Exp.?(2014) 實驗應用:Ab Immobilization
 • Li, D?et al.?Targeting the EphB4 receptor for cancer diagnosis and therapy monitoring.?Molecular Pharmaceutics?(2013) 實驗應用:WB, IB, PCA; IF, Confocal Microscopy; Immunization
 • Penaranda, C?et al.?Anti-CD3 therapy promotes tolerance by selectively depleting pathogenic cells while preserving regulatory T cells.?Journal of Immunology?(2011) 實驗應用:FC, FACS, FLOW; Cellular assay
 • Ono K?et al.?Caenorhabditis elegans kettin, a large immunoglobulin-like repeat protein, binds to filamentous actin and provides mechanical stability to the contractile apparatuses in body wall muscle.?Mol Biol Cell.?(2006) 實驗應用:IF, Confocal Microscopy
 • Waldschmidt TJ?et al.?Abnormal T cell-dependent B-cell responses in SCID mice receiving allogeneic bone marrow in utero. Severe combined immune deficiency.?Blood.?(2002)實驗應用:E, EIA

 

看到這兒,您心動了嗎?馬上聯系小艾吧!

或者掃描下方二維碼,即可聯系您的專屬客服哦~

 

 

來源:全種屬免疫球蛋白(Immunoglobulins),就在Rockland

 

作為一家具有高端的技術實力、先進的經營管理水平和完善的市場銷售體系的生物高科技企業,總部位于武漢光谷高新技術開發區,服務面向全國。艾美捷科技是集進口試劑、實驗室耗材銷售、技術服務與合約開發為一體的專業化高科技公司,為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品、整合的解決方案,及優質的物流服務。

 

艾美捷科技與國內外優秀的生物試劑供應商優保持著密切的合作關系,目前已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Advanced Targeting Systems、Agrisera、Atlas Antibodies、BellBrook、Bio-Helix、Biomatik、Biosensis、BioVendor、CalBioreagents、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Ebba Biotech、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、FabGennix、G-Biosciences、GeneCopoeia、Hycult Biotech、ichorbio、Icosagen、Immunochemistry、Immundiagnostik、ImmunoReagents、IQ Products、Jackson、Kamiya Biomedical、LC Labs、LifeSensors、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、Medkoo Biosciences、MyBioSource、Nanoprobe、Norgen Biotek、ProSci、ProSpec、ReliaTech、Rockland、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological、Worthington 等,可以在短時間內為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品及物流服務.

每日生物評論
艾美捷科技優勢代理品牌

發表評論

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: